VIP Sumo
Explore the susuchain
Go back

Transaction ID:
9c9ffb0388e7cb80c07f064c354423a68ef0d0ea20e46c9cd1c7d91522ddd150

Block Number: 120129

Block hash:
000000000000004781c48e85c7fe984f2588b2d382e679f524d8393ae765defc

Size: 416

Timestamp: 03AM Dec. 12, 2018 03:42:12

Weight: 1664

Message:
Ang layunin ng proyektong Enumivo ay magbigay ng pangkalahatang kita o "Universal Basic Income (UBI)" para sa lahat ng mamamayan ng mundo ay magkaroon ng tama at pantay pantay na bahagi ng ating likas na yaman, at karapatan kagaya ng karapatan nating huminga ng hangin. https://enumivo.org